1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Buna göre kişisel veri sahibi olarak SEMERCİOĞLU GIDA SAN. VE TİC.  A.Ş. ye (“SEMERCİOĞLU GIDA ” veya “Şirket”) başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 2. BAŞVURU ŞEKLİ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

 • Başvuru Sahibinin kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı olarak şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden

biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru şekline dair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

  Başvuru Yöntemi  Başvuru Yapılacak Adres  Gönderimde    Yer Alması Gereken Bilgiler  
Elden ıslak imzalı şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir)    Altınkale Mah. 4248 Sok. No:30  Döşemealtı / AntalyaYazılı belgenizde “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.
Noter vasıtası ile  Altınkale Mah. 4248 Sok. No:30  Döşemealtı / AntalyaNoter evrakında “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.
Güvenli elektronik imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) yolu ile  kvkk@semercioglugida.comE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

Ayrıca, Kurulun belirleyeceği diğer yollar duyurulduktan sonra bu yollarla başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK ŞİRKETİMİZİN CEVAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Cevaplarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince talebinize göre yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

4.  BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

   

    

Adı Soyadı: 

   

  

T.C. Kimlik Numarası:

 

Adres:

 

Cep Telefonu:

   

Elektronik Posta Adresi:

5. ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ

Çalıştığınız Yıllar:    
 

Eski Çalışan 

Görüştüğünüz Birim/Kişi:  
 

Ziyaretçi

Paylaştığınız Tarih:  
 

Özgeçmiş Paylaştım

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:  
 

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

   
   

Diğer

 

6.KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ

 

7.  BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA İLETİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

 

 

Adresime gönderilmesini istiyorum

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Elden teslim almak istiyorum (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname ibrazı gerekmektedir)

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, mevcut ise Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi zarfında cevap verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi gayesi ile, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı vs.) talep hakkını saklı tutmaktadır. Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı              :

Başvuru Tarihi       : İmza                                  :